Algemene voorwaarden

BiancaHermans-Eetgedragstherapeut-CoeliakieCoach-MentalCoach-OVeRmethode-eetgedragstherapie-dieetadvies-coaching

Algemene en praktijkvoorwaarden Compleat Coaching voor gedragstherapie, mental coaching en dieetadvisering.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Compleat Coaching en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut/diëtist inroepen.

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen op telefoonnummer 06-14892087 of via email:

info@compleat-coaching.nl.

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren door te geven. Heeft u op dinsdag een afspraak, dan dient u voor vrijdag af te melden. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via e-mail of WhatsApp. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht (€45). Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Mocht het een niet tijdig afgezegde afspraak betreffen die binnen een reeds geboekt traject valt, dan heeft u de keuze om een sessie uit het traject te laten vervallen of het no-show tarief à €45 te voldoen. Dit overlegt u met de therapeut/diëtist. Indien een besluit aan uw kant uitblijft, komt een sessie uit uw traject te vervallen.

Rapportage

Voor een dieetadvies is een (schriftelijke) verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) gewenst. Indien u een verwijzing heeft worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd na het eerste en na het laatste consult. Zo nodig kan er in overleg met u tussentijds gerapporteerd worden.

U kunt echter ook terecht zonder verwijzing van de (huis)arts. Dit wordt Directe Toegankelijkheid genoemd. Tijdens het intakegesprek wordt er een screening afgenomen om te bepalen of het veilig is de dieetbehandeling aan te gaan. Mocht het niet veilig zijn, zal de therapeut/diëtist u terugverwijzen naar de (huis)arts. Ook zou de therapeut/diëtist, in overleg  met u, aanvullende gegevens op kunnen vragen bij uw (huis)arts.

LET OP: Geregeld vergoeden zorgverzekeraars dieetadvies alleen indien er een verwijzing van de (huis)arts is uitgeschreven. Check uw polisvoorwaarden indien u geen verwijzing heeft. Wellicht kunt u deze alsnog bij uw (huis)arts vragen.

Tarieven

Kijk voor actuele tarieven op https://compleat-coaching.nl/tarieven/

Dieetadvisering en gedragstherapie zijn vrijgesteld van BTW. Op (online) trainingen, coaching en zakelijke dienstverlening geldt per 1-7-2022 eveneens een vrijstelling.

Vergoeding

M.i.v. 01-01-2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering, voor 3 uur per jaar. Daarnaast kan het zijn dat u vanuit de aanvullende verzekering nog recht heeft op extra uren. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar.

Compleat Coaching werkt contractvrij. U heeft daarom recht op ca. 50-80% vergoeding. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per verzekeraar. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Voordelen van contractvrije zorg:

  • Bij een contractvrije diëtist heeft u meer inzicht in de totaal gemaakte kosten voor de behandeling. Administratietijd is altijd inclusief. De factuur ontvangt u na het consult per email. Deze voldoet u binnen 14 dagen na het consult en kunt u zelf indienen bij de zorgverzekering. U maakt geen onverwachte kosten en ontvangt dus geen extra rekening na afloop van de behandeling via uw zorgverzekeraar zoals bij gecontracteerde diëtisten vaak wel het geval kan zijn.
  • Bij een contractvrije diëtist blijft de besproken informatie tussen de diëtist en uzelf. De zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage van uw dossier.
  • Bij een contractvrije diëtist is er geen sprake van overleg met of doorsturen van informatie vanuit uw dossier naar de zorgverzekeraar. Een gecontracteerde diëtist is verplicht te rapporteren en deze informatie door te sturen aan de zorgverzekeraar, indien de zorgverzekeraar daar om vraagt. Informatie die overlegt is tijdens consulten blijft zo niet privé. Bij de contractvrije diëtist  blijven verslagleggingen in eigen beheer en daarmee is uw privacy gewaarborgd.  
 Nadelen van contractvrije zorg:
  • Bij een contractvrije diëtist dient u de factuur eerst zelf te voldoen door een banktransactie binnen 14 dagen na het consult.
  • U krijgt iets minder vergoed dan bij een gecontracteerde diëtist.


Directe Toegankelijkheid diëtetiek en vergoeding
M.i.v. van 01-08-2011 is de diëtist vrij toegankelijk, wat betekent dat u zonder verwijzing van uw arts een diëtist kunt raadplegen. Of de dieetbehandeling dan in aanmerking komt voor vergoeding, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Betaling

Na het consult stuurt de therapeut/diëtist de factuur per email. Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen aangehouden. U maakt zelf het verschuldigde bedrag over.

U kunt zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Op de factuur worden de wettelijk verplichte codes gebruikt die uw verzekeraar nodig heeft, om tot vergoeding over te gaan. Mocht uw zorgverzekeraar echter toch aanvullende informatie nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven via info@compleat-coaching.nl. De factuur kan dan worden aangepast, indien dit nodig is.

Incasso

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De therapeut/diëtist is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, zijn de administratieve gegevens van de therapeut/diëtist bindend.

De duur van het behandel-/coachtraject zoals overeengekomen tussen therapeut/diëtist en opdrachtgever en bevestigd in een (mondelinge) opdrachtbevestiging tijdens de intake, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog eventueel nagekomen moeten worden. Bij eenzijdige beëindiging van het coachtraject door de opdrachtgever, vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut/diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut/diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de therapeut/diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van therapeut/diëtist.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht dit eerst met de therapeut/diëtist te bespreken. Uiterste moeite wordt gedaan om tot een gezamenlijke oplossing te komen, indien u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Mochten we er samen niet uit komen, dan kan uw klacht worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici: Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, 030 310 09 29, info@klachtenloketparamedici.nl

Beëindigen

U kunt te allen tijde de begeleiding beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar uw (huis)arts gestuurd moet worden.
De therapeut/diëtist kan de begeleiding beëindigen indien de advisering en coaching naar verwachting van de
therapeut/diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit zal in onderling overleg met u worden besloten.

Privacy                                                                              

Alles wat u met uw therapeut/diëtist bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. De therapeut/diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De therapeut/diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling. Van toepassing is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor de privacyverklaring van Compleat Coaching.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Ontvang nu het Compleat eBook Pakket GRATIS!

Bij inschrijving op de nieuwsbrief ontvang je de eBooks In 3 stappen Loskomen van Frustraties, De Buikpijn Checklist en de Gesprekshulp bij Werk en Buikklachten direct in je mailbox.

Compleat ebook pakket